stage exchange im Deutsch-Tschechischen Kulturfrühling - Ein Interview

Geführt von Jérémie Gnaedig und Andreas Klenk (kontakt - das Kulturfestival) haben sich gemeinsam mit Karolína Krupauerová und Vojta Kolařík (Budějovický Majáles) ausgetauscht und über die beiden Festivals sowie den Austausch untereinander gesprochen.

Budějovický Majáles

- Liebe Karolína, lieber Vojta, was wünscht ihr euch von der Kooperation?

- Co od spolupráce očekáváte?

Die diesjährige Kooperation mit kontakt – Das Kulturfestival sehen wir vor allem als eine Möglichkeit, unser Festival weiterzuentwickeln. Wichtig ist es uns, in Kontakt mit den Organisatoren aus Bamberg zu kommen und diesen dann weiter auch behalten, und zwar auf professioneller aber auch persönlicher Ebene. Für uns ist diese Dimension die wichtigste innerhalb der ganzen Kooperation. Wir haben die Möglichkeit, einen anderen Kulturraum und die Organisationsstruktur eines - eigentlich ganz ähnliches Festival - kennenzulernen. Ein weiterer Vorteil ist die beidseitige Empfehlung von Künstlern und Interpreten. Durch diese Kooperation können wir uns inspirieren und auch bestimmte Formate und Ideen übernehmen. Die wesentlichste Aspekte sind es also: sich beiderseitig zu bereichern und die Zusammenarbeit für nächste Jahre zu behalten.

Letošní spolupráci s kontakt – Das Kulturfestival bereme především jako možnost posunout náš festival opět o něco dále. Důležité je pro nás především navázání a další udržení kontaktu s organizátory z Bamberku a to jak na profesní, tak i osobní úrovni. Z našeho pohledu je tato stránka tou nejdůležitější v rámci celé kooperace. Dává nám možnost jednak poznat kulturní prostředí v Bavorsku, organizační strukturu a fungování týmu u v zásadě podobného festivalu. Dalším rozměrem je možnost oboustranného doporučování umělců. Spolupráce nám umožňuje se inspirovat, přejímat určité formáty a myšlenky. Výrazným aspektem je pro nás tedy oboustranný přínos spolupráce a její udržení do dalších let.

- Habt ihr bereits mit anderen Festivals in ähnlicher Form zusammengearbeitet?

- Už jste někdy v minulosti podobnou formou spolupracovali s jiným festivalem?

 

Für Budějovický Majáles handelt es sich um die erste Kooperation in so einer Form und Breite und auch um die erste Zusammenarbeit mit einem ausländischen Festival aus Bayern. In der tschechischen Szene gibt es mehrere ähnliche Festivals, mit denen wir uns in der Vergangenheit ausgetauscht haben. Die wahrscheinlich größte Kooperation fand letztes Jahr statt, da haben wir uns mit dem Festival Cool v plotě aus der unweiten Stadt Písek verbunden. Es handelte sich vor allem um einen künstlerischen Austausch und eine beiderseitige Öffentlichkeitsarbeit. Auf der organisatorischen Ebene gab es jedoch keine Zusammenarbeit.

Spolupráce v takovém rozsahu je pro Budějovický Majáles úplně první, tím spíše, že se jedná o přeshraniční spolupráci s festivalem z Bavorska. Na české kulturní scéně je několik podobných festivalů, se kterými jsme samozřejmě spolupráci v minulých letech navazovali. Pravděpodobně největší spolupráce se odehrála v minulém roce, kdy jsme spolupracovali s festivalem Cool v plotě z nedalekého Písku. Jednalo se především o výměnu umělců a vzájemnou propagaci, na úrovni organizátorů jsme hlouběji nespolupracovali.

- Ihr seid wie wir auch ehrenamtlich organisiert - bereits 14 Jahre - wie groß ist euer Team und wie lange sind die Mitglieder aktiv beteiligt?

- Stejně jako my je i práce vašeho týmu založená na dobrovolnictví - již 14 let - jak velký je váš tým a jak dlouho jsou jeho členové aktivně zapojeni?

Unser Organisationsteam besteht aus ca. 50 Freiwilligen, die meisten davon sind Gymnasiasten und Mittelschüler*innen. Dieses Team beteiligt sich an der gesamten Organisation des Festivals im Laufe des Jahres, weitere Freiwillige kommen dann während der Umsetzungsphase dazu. Einer der wichtigsten Aspekten des Festivals ist der Teamwechsel. Man könnte auch sagen, dass Budějovický Majáles ein riesiger Workshop für junge Leute ist, die Lust haben, sich in ihrer Freizeit zu entwickeln und an einem sinnvollen Projekt teilzunehmen.

Jeder im Team hat die Möglichkeit, mit der Zeit in verschiedene Positionen der Organisationsstruktur zu wechseln, mehr Erfahrungen zu sammeln und sich schließlich auch an der Gesamtleitung des Festivals zu beteiligen. Man braucht nur die Begeisterung und den Willen, sich zu beteiligen.

Náš organizační tým se skládá z přibližně 50 dobrovolníků, z nichž většina jsou středoškolští studenti. Tento tým se podílí na celkové organizaci a přípavě festivalu víceméně po celý rok, v průběhu festivalu samotného, tedy v jeho realizační části, se tým rozrůstá o další dobrovolníky, kteří zahrnují také z většiny mladé studenty. Obměna našeho týmu je pro nás velmi důležitá, je na tom v podstatě založena jedna z nejdůležitějších složek festivalu. Dalo by se říct, že fungujeme jako obrovský workshop pro mladé lidi, kteří mají chuť smysluplně využívat svůj volný čas.

Každý z nás má možnost postupně projít všemi úrovněmi organizační struktury, postupně získávat víc a víc zkušeností a dostávat se do vedoucích pozic. Stačí jen nadšení a snaha se zapojit.

 

- Wie schafft ihr es, dass euer Team motiviert bleibt? Gibt es besondere Maßnahmen?

- Jak udržujete motivaci v týmu? Máte k tomu nějaké speciální nástroje?

Uns ist es wichtig, im Team gute Laune und einen freundlichen Geist zu behalten, dass ist meiner Meinung nach der Grund für eine reibungslose Arbeit. In der Vorbereitungsphase achten wir darauf, dass sich das ganzes Team regelmäßig trifft und seine Arbeit und Ideen präsentiert. Somit wird das ganze Team informiert, inspiriert und schließlich auch motiviert. Wir veranstalten auch gemeinsame Wochenenden auf Hütten in der Natur - da haben wir genug Raum zu arbeiten und aber auch die Zeit, uns zu entspannen.

V týmu se snažíme udržet především dobrou náladu a přátelského ducha, to je myslím pro správné fungování ten úplný základ. Důležitou součástí příprav jsou celotýmová setkávání a teambuildingy, v rámci kterých více či méně referujeme o své aktuální práci, sdílíme nápady a vzájemně se inspirujeme. To rozhodně přispívá celkové motivaci. Jezdíme dokonce na společné víkendy, kdy trávíme několik dní spolu, pracujeme a zároveň máme prostor pro zábavu.

 

kontakt - Das Kulturfestival

 

Hallo Jérémie, Hallo Andreas! Was ist die ganze Idee des Festivals, was wollt Ihr ihren Besuchern mitteilen?

Jaká je hlavní myšlenka festivalu, co chcete svým návštěvníkům předat?

Unsere Grundidee ist es, Menschen in Kontakt zu bringen. Wir möchten alle Interessierten, die Lust auf Kunst und Kultur haben, ansprechen und vier schöne Tage an unbekannten oder ungewohnten Orten in Bamberg ermöglichen.

Naší základní myšlenkou je propojovat lidi/vyvolávat mezi nimi kontakt. Chceme oslovit všechny zájemce, kteří se zajímají o kulturu a umění a chceme jim zprostředkovat čtyři hezké dny na neznámých, či nezvyklých místech v Bamberku.

 

Deswegen ist es ein zentraler Gedanke, soziokulturell und ohne größere Hürden zu arbeiten: Wichtig ist uns, dass das Festival großteils barrierefrei gestaltet ist und somit möglichst vielen Personen offen steht. Konkret heißt das: Freier Eintritt, günstige Preise für Speisen und Getränke, nur sehr geringe Werbung (auf dem Festival sowie Print und Online), ein großes Kinderprogramm und Erreichbarkeit für Menschen mit Einschränkungen (Rollstuhl-Zugang, Programm & Preisliste in einfacher Sprache, einige Programmpunkte sind gebärdengedolmetscht).

Hlavní myšlenkou je pro nás proto pracovat citlivě a s ohledem na sociální stránku a bez větších překážek: Důležité je, aby byl festival z co největší části bezbariérový a otevřen co nejvíce lidem. To konrétně znamená: volný vstup, přijatelné ceny za jídlo a nápoje, co nejméně reklamy (na festivalu, stejně jako na tiskovinách a online), bohatý dětský program a dostupnost pro lidi s omezeními (přístupnost pro vozíčkáře, programy a ceníky v jednoduché řeči, překlad části programu do znakové řeči).

 

Es ist uns auch wichtig, kulturpolitisch aktiv zu sein und darauf aufmerksam machen, dass in der Stadt Bamberg wichtige Orte für die freie Kulturszene fehlen. Wir möchten zumindest temporär zeigen, dass dies auf einem unkommerziellen und unabhängigen Weg möglich ist.

Snažíme se také být aktivní na kulturně-politickém poli a upozorňovat na to, že v Bamberku chybí důležitá místa pro rozvoj nezávislé kulturní scény. Momentálně chceme ukázat, že zrealizovat něco takového je možné i nekomerční a nezávislou cestou.

 

- In wie weit seid ihr fähig so eine Veranstaltung ohne Gebühransprüche zu organisieren?

- Do jakého míry jste schopni pořádat akci takového rozsahu bez nároku na honorář?

 

Das Festival ist in den letzten Jahren in der Stadt und der Region sehr bekannt und populär geworden. In den letzen Jahren haben wir ein großes Netzwerk aufgebaut, das uns die Chance gibt, auch ohne direkte finanzelle Zahlungen das Festival weiterzuentwickeln (zum Beispiel Ausleihen von Technik, Ausstattung und Dekoration). Und viele der Künstler*innen, die bei uns auftreten, spielen für sehr geringe Gage, weil sie die Idee, die hinter dem Festival steht, erkennen und unterstützen wollen.

 

V posledních letech získal náš festival na popularitě nejen ve městě, ale také v celém regionu.

Podařilo se nám vytvořit systém, na jehož základě se ám daří festival dále rozvíjet a posouvat i bez přímých finančních nákladů (například vypůjčování techniky, vybavení a dekorací). Pomáhá nám v tom také mnoho umělců, kteří souzní s celou myšlenkou, která za festivalem stojí a vystupují tak za ponížený honorář.

Viele lokale Unternehmen, auch kleinere, geben uns Support über Spenden, Sponsoring oder sonstige Formen. Auch haben wir ein sehr treues Publikum, dass jedes Jahr in großer Anzahl unser Festival besucht - ein großer Anteil unserer Ausgaben decken wir durch die Getränkeumsätze. Vor Ort spenden viele unserer Besucher*innen aber auch für das Projekt. Natürlich spielt auch immer das Wetter eine große Rolle - würde es dauerhaft regnen, hätten wir vermutlich ein Problem…

 

Mnoho lokálních (i menších) podniků nás podporuje skrze příspěvky, formou sponzoringu atp. Máme také velmi věrné publikum, které náš festival každoročně navštěvuje v hojném počtu – velkou část našich příjmů získáváme prodejem nápojů. Přímo na místě pak návštěvníci přispívají na dobrovolném vstupném. Velkou roli hraje samozřejmě i počasí – pokud by celý týden pršelo, dost možná by to pro nás byl problém.

 

- Was ist für euch wichtig, wenn ihr die Künstler bucht? Worauf zielt ihr? Ist es euch mehr wichtig lokale Künstler zu präsentieren oder eher größere ausländische Namen?

- Co je pro vás důležité při výběru umělců a potencionálních vystupujících? Je pro vás důležitější prezentovat lokální umělce nebo se zaměřujete spíše na větší zahraniční jména?

 

Seit vielen Jahren legen wir großen Wert darauf, dass unser Programm vielfältig gestaltet ist.

Wir möchten sowohl lokale und regionale Künstler, als auch überregionale und internationale präsentieren. Ebenso wollen wir subkulturellen und hochkulturellen Strömungen und Ideen Raum geben. Wichtig ist uns also, eine ausgewogene Mischung von ganz verschiedenen Sparten zu schaffen und Künstler*innen, die gerade auch in Bamberg sonst keinen Platz haben oder bekommen, einzuladen und zu repräsentieren: zeitgenössischer Tanz, Performances und bildende Künste sind zum Beispiel.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass wir auf einen signifikaten Frauenanteil innerhalb der Programmpunkte achten, egal ob in den Sparten Live-Musik, DJing und elektronische Acts, Theater, Workshops, Lesungen, Filme und Kunstausstellung.

Už po mnoho let klademe důraz na programovou různorodost a rozmanitost. Chceme prezentovat lokální a regionální umělce a stejně tak i ty mezinárodní. Podobně je pro nás důležité dávat prostor populárnější kultuře i subkulturním proudům a myšlenkám. Věnujeme se odlišným tématům a žánrům a při tom zveme i umělce, kteří v Bamberku a okolí jinak nedostávají prostor, či příležitost k vystoupení – např. moderní tanec, pefrormance a výtvarné umění.

Dalším důležitým aspektem, na který dbáme, je rovnoměrný podíl žen v rámci programu, ať už v rámci hudební, divadelní, filmové, či umělecké složky festivalu.

 

- Was ist ihr Ziel für die nächsten Jahren? Eure Vision?

- Jaký je váš cíl do dalších let? Máte nějakou vizi?

 

Bereits für das Festival 2017 haben wir uns entschlossen, ein wenig kleiner zu werden. Das Festival 2016 war sehr groß - hatte über 80 Programmpunkte. Wir haben gesehen, dass uns das an unsere eigenen Belastungsgrenzen geführt hat. Wichtig war und ist es uns also, dass wir mit dem Festival selbst reifer zu werden. Das komplette Festivalteam engagiert sich ehrenamtlich - uns ist es sehr wichtig, dass sich vor und während der Veranstaltung alle Organisierenden wohl fühlen und ihre eigenen Grenzen achten können. Das ist ein wichtiges Ziel für die Zukunft.

Jedes Jahr verändert sich das Team auch ein wenig - es ist immer von großer Bedeutung, dass das wir unsere Erfahrung und unser Wissen weitergeben, um neue Menschen von der Idee des Projektes begeistern zu können und um wichtige und wertvolle Kontakte (Zulieferer, städtische Behörden etc.) weiterhin pflegen zu können.  Ganz allgemein: damit das Festival weiterleben kann.

Wie schon gesagt, ist unsere Vision auch geprägt von unserem grundsätzlichen kulturellen Engagement - wir möchten in der Stadt bewirken, dass alternative Kultur und Popkultur einen angemessenen Platz bekommen kann - auch über das Festival hinaus. Dafür arbeiten wir eben auch auf kulturpolitscher Ebene. Wir möchten zeigen, dass Bamberg nicht so sehr Provinz ist, wie oft vermutet wird. Und wir wissen, dass auch unbekannte, außergewöhnliche und advangardistische Künste hier in Bamberg begeistern können und sehr gut angenommen werden. Wenn man ihnen nur Platz gibt.

 

Naším cílem pro letošní ročník je festival o něco zmenšit. Ročník 2016 byl příliš velký – přes 80 bodů programu. Zjistili jsme, že organizace akce v takovém rozsahu je příliš náročná a náš tým se ocitl na hranici vyčerpání. Velkým rozměrem festivalu pro nás osobně vždy byl, a nadále je, náš osobní rozvoj. Celý organizační tým se do přípravy a realizace zapojuje dobrovolně, je pro nás tedy důležité, aby se všichni před i v průběhu festivalu cítili dobře a uzpůsobovali rozsah práce svým možnostem. To je naším cílem i do budoucna.

Každým rokem se náš tým částečně obměňuje – výrazným aspektem je tedy předávání zkušeností a znalostí, nadchnout pro myšlenku festivalu další lidi a zároveň udržet důležité kontakty (partnery, zástupce města, atd.). Zcela obecně: zasadit se o fungování festivalu do dalších let.

Jak už bylo řečeno, naše vize se odvíjí od snahy působit na kulturní scénu v Bamberku a zajistit dostatek prostoru pro alternativní i popovou scénu – a to i mimo festival samotný. Právě proto jsme aktivní na kulturně-politickém poli. Chceme ukázat, že kulturní scéna v Bamberku má potenciál se rozvjet a zároveň víme, že také neznámé, netradiční a anvatgardní umění je publikem v Bamberku přijímáno a dokáže na něj zapůsobit, stačí mu jen dát dostatečný prostor.